Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Marcinkowicach                 
 PROJEKTY:


2015/2016
"ODPAKOWANI"

Odpakowani to ogólnopolski projekt aktywnej edukacji ekologicznej oraz kampania informacyjno– edukacyjna mająca na celu wzrost świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi wśród dzieci od 6 do 12 lat oraz ich opiekunów. 

 

Począwszy od września 2015 do końca czerwca 2016 r. w całej Polsce, propagujemy zachowania i pokazujemy jak właściwie i świadomie dbać o czystość naszej planety, zaczynając od siebie i swojego najbliższego otoczenia.

uczymy dzieci w czasie lekcji i poza szkołą nie tylko jak rozpoznawać odpady i je segregować, ale również jak wykorzystać to, co na pierwszy rzut oka jest bezużyteczne.

 

Projekt rozbudza ciekawość i podnosi świadomość ekologiczną młodego pokolenia, prezentuje dobre praktyki, a także rozwija zachowania prospołeczne, pobudza kreatywność i buduje pozytywny trend wokół segregacji opakowań, która od dziś ma kojarzyć się wyłącznie z czymś przyjemnym, pożytecznym, a nawet opłacalnym. 

http://odpakowani.pl/gry=====================================================================================
2014/2015
 2014-2016 r. bierzemy udział w projekcie " Mały Mistrz"
 

Dotyczy uczniów klas pierwszych i trwać będzie 3 lata.


Głównymi celami stawianymi przed programem Mały Mistrz są:
 • Poprawa stanu zdrowia, sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych uczniów klas I-III.
 • Wsparcie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej i wychowania fizycznego w zaplanowaniu i przeprowadzeniu ciekawych zajęć wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej.
 • Promowanie nowych, atrakcyjnych form zajęć ruchowych zgodnych z nową podstawą programową.
 • Monitorowanie stanu zdrowia, rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej uczniów klas I-III szkół podstawowych.
 • Określenie preferencji w wyborze aktywności fizycznej uczniów.
 • Zachęcenie uczniów do podejmowania nowych form aktywności fizycznej.
Klasa I  rozpoczęła program   od    1 września 2014 r. Od 2015 r. realizować go będą mogły także w  klasie II, a od 2016 r. w  klasie III.

===================================================================================

2012/1013


Rok 2013 - bierzemy udział w drugim projekcie: "CYFROWA SZKOŁA"

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK)
 „Cyfrowa Szkoła”.
Projekt, realizowany był w okresie od marca 2012 do czerwca 2013 miał charakter pilotażowy dla wieloletniego programu, który stanowł kompleksowe przedsięwzięcie, mające na celu osiągnięcie przez szkoły funkcjonalności szkoły cyfrowej.

Obejmował cztery obszary:
 • e-nauczyciel – przygotowanie nauczycieli do nauczania, komunikowania się z uczniami i rodzicami oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej z wykorzystaniem TIK
 • e-zasoby edukacyjne, w tym e-podręcznik – uzupełnienie oferty publicznych elektronicznych zasobów edukacyjnych, w tym zapewnienie dostępu do nieodpłatnych e-podręczników
 • e-szkoła – zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury,
  w szczególności nowoczesnych pomocy dydaktycznych
 • e-uczeń – zapewnienie uczniom, w szczególności zagrożonych cyfrowym wykluczeniem, dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych
Cele programu:
Celem programu pilotażowego było wypracowanie optymalnego modelu realizacji programu wieloletniego w sprawie rozwijania kompetencji uczniów
i nauczycieli w zakresie stosowania TIK w edukacji.

Realizację tego programu przewidziano się na lata 2013-2016.

Uczniowie i nauczyciele, dzięki rozwojowi kompetencji cyfrowych nabrali niezbędne kwalifikacje do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym.

LEKCJA OTWARTA

Dnia 25 kwietnia w Szkole Podstawowej im. Mieszka I w Marcinkowicach została przeprowadzona lekcja otwarta z muzyki w klasie IV pt. ,,Dźwięki gamy w melodię zmieniamy’’, którą przeprowadziła pani Alicja Wdowińska.

Zorganizowanie lekcji miało na celu pokazanie jak można wykorzystać nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu. Na zajęciach wykorzystano zakupiony w ramach programu ,,Cyfrowa Szkoła’’ sprzęt , tj. tablicę interaktywną, netbooki, notebooki, projektor. Fragmenty lekcji rejestrowanej przy użyciu kamery cyfrowej zostaną umieszczone na blogu ,,Cyfrowej Szkoły’’, jako przykłady dobrych praktyk stosowanych w szkole. Na blogiceo.nq.pl/siec3/ umieszczone zostało zaproszenie dla nauczycieli i osób zainteresowanych przeprowadzeniem takiej lekcji.  Zarówno uczniom jak i obserwującym nauczycielom lekcja bardzo się podobała.

Lekcja otwarta cz. 1           http://youtu.be/yOF2ZxICwmY 
Lekcja otwarta cz. 2           http://youtu.be/HLuep8uWsbE
Lekcja otwarta cz. 3           http://youtu.be/Ez-nX9NYbZE 
Lekcja otwarta cz. 4           http://youtu.be/HDbnoRpvdhc

KOLEJNA LEKCJA OTWARTA

Dnia 10 maja w naszej szkole została przeprowadzona kolejna lekcja otwarta ( z TIK) z przyrody w klasie IV nt. ,,Jak powstaje gleba’’, którą przeprowadziła pani Ewa Wypych-Namiestnik. Dzięki narzędziom TIK lekcja przebiegała sprawnie, urozmaicała i wzbogacała metody pracy z uczniami. Zajęcia  prowadzona z pomocą TIK rozbudzały w uczniach kreatywność, rozwijały pamięć wzrokowo-słuchową, przyczyniły się do szybszego opanowania treści i celów,  motywowały do nauki.

Na zajęciach wykorzystano zakupiony w ramach Rządowego Programu: ,,Cyfrowa Szkoła’’ sprzęt , tj. tablicę interaktywną, netbooki,  projektor oraz elektroniczne mikroskopy, fragmenty lekcji były rejestrowane  przy użyciu kamery cyfrowej.

Na lekcji mieliśmy zaszczyt gościć reprezentanta władz samorządowych z-cę Burmistrza Panią Elżbietę Pawlak.

Lekcja otwarta cz. 1         http://youtu.be/O-gaGO86uFI    

Lekcja otwarta cz. 2        http://youtu.be/JAMx3p_GjPw

Lekcja otwarta cz. 3        http://youtu.be/HOpwGqlo0TM

Lekcja otwarta cz. 4         http://youtu.be/ReJ6sac_BFsSzkolenie  nauczycieli z obsługi programu e-klasa przez administratora sieci szkoły Pana Wojciech Narela w ramach projektu CYFROWA SZKOŁA

Dnia 15.05.2013r. w S.P.Marcinkowice odbyło się spotkanie z rodzicami z użyciem TIK. Zaprezentowane zostały urządzenia zakupione w ramach Rządowego Programu "Cyfrowa Szkoła".
Prezentacja ta bardzo zaciekawiła rodziców. Byli zachwyceni nowoczesnością szkoły (tablica interaktywna, netbooki dla każdego dziecka) , urozmaiconymi zajęciami lekcyjnymi i pozalekcyjnymi. Zaprezentowano również stronę internetową szkoły, na której znajdują się aktualności z życia szkoły, np. internetowy teatr, fragmenty lekcji otwartej z przyrody i muzyki oraz inne wydarzenia zarejestrowane kamerą cyfrową i aparatem cyfrowym pozyskane z realizacji projektu " Z małej szkoły w wielki świat".

20 września 2013r. Spotkanie sieci 3 w Marcinkowicach CYFROWA SZKOŁA
W roku szkolnym 2012/2013 SP im. Mieszka I w Marcinkowicach brała udział w pilotażowym programie ,,Cyfrowa szkoła’’ realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji i Fundację CEO, który dotyczył takiego zagadnienia jak  "Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach" współfinansowanego ze środków UE. Jego głównym celem była poprawa nauczania i uczenia się uczniów uzyskana dzięki wykorzystaniu dostępnych w szkołach technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

Szkoły uczestniczące w programie zostały połączone w sieci szkoleniowe, które spotykały się umożliwiając szkołom wymianę doświadczeń i współpracę, a koordynatorom również zorganizowanie współpracy grup nauczycieli uczących tych samych przedmiotów i wykorzystujących w pracy z uczniami TIK. 
Takie właśnie spotkanie szkół sieci współpracy miało miejsce 20 września 2013r, w SP im. Mieszka I w Marcinkowicach. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele ze szkół    z Drawska Pomorskiego, Specjalnego Ośrodka szkolno-Wychowawczego z Suliszewa, Szkoły Podstawowej z Czaplinka, Szkoły Podstawowej ze Szczecinka oraz nauczyciele ze szkoły w Marcinkowicach. Miejsce spotkania zostało wcześniej ustalone podczas regionalnego spotkania w Poznaniu, zaś szczegóły uzgodniono na blogu sieci. – Klasa – pracownia komputerowa  w której odbywały  się warsztaty, została przygotowana pod względem technicznym i organizacyjnym. Podczas spotkania uczestnicy korzystali z netbooków oraz rzutnika i tablicy multimedialnej zakupionych w ramach programu Cyfrowa Szkoła . Całość spotkania poprowadziła pani Ewa Misztela moderator sieci bloga nr 3.
Jednym z punktów spotkania była sesja  wzajemnego uczenia się - uczestnicy zostali podzielenie na grupy i wzajemnie przekazywali sobie informacje o aplikacjach i  programach, a także stronach internetowych .  Omówiono również dobre praktyki wykorzystywane przez nauczycieli na zajęciach lekcyjnych.

=================================================================================================

2010/2011

Projekt "Z małej szkoły w wielki świat"

2010-2013

www.http://malaszkola.pl/

 W 110 wiejskich szkołach z 9 województw w ciągu 3 lat szkolnych (od września 2010 r. do września 2013 roku) odbywały się zajęcia wspierające u uczniów kl. I-VI rozwój wybranych kompetencji kluczowych:  

 • matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych,
 • społecznych i obywatelskich, umiejętności uczenia się.

 To zajęcia prowadzone metodą projektów edukacyjnych, wsparcie nabywania kompetencji poprzez stosowanie oceniania kształtującego oraz praca w zespołach międzyklasowych (I–III i IV-VI). Projekty były realizowane przez przeszkolonych nauczycieli w oparciu o przygotowane scenariusze zajęć, a ich tematy i proponowane działania  wspierały integrację szkoły ze środowiskiem lokalnym.

Wespierając szkoły biorące udział w projekcie:
 • przygotowane zostały w międzyprzedmiotowych zespołach autorskich materiałów metodycznych dla nauczycieli, służących rozwojowi wybranych kompetencji kluczowych, uwzględniających aktywne i atrakcyjne formy uczenia się oraz specyfikę środowiska edukacyjnego Małych Szkół;
 • zbudowanie systemu wsparcia nauczycieli z tych szkół – szkolenia, konferencje metodyczne, spotkania wojewódzkie, doradztwo;
 • wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne wspierające realizację projektów edukacyjnych;
 • animację ruchu naukowego Małych Szkół, opartego na rozwoju zainteresowań uczniów m.in. podczas Letnich Obozów Naukowych – dla uzdolnionych uczniów i w organizowanej w trakcie wakacji przy każdej ze 110 placówek Letniej Szkole Odkrywców;
 • zbudowanie portalu edukacyjnego umożliwiającego kontaktowanie się i wymianę doświadczeń nauczycieli i uczniów ze 110 szkół  oraz strony www upowszechniającej działania i efekty projektu;
 • przekazywanie nauczycielom co roku wyników badań  rozwoju wspieranych kompetencji u wybranej grupy uczniów.

W efekcie wypracowany zostanie model uczenia metodą projektów edukacyjnych w grupach różnowiekowych, model organizacji pracy małej szkoły pracującej metodą projektów międzyprzedmiotowych, wojewódzkie systemy  współpracy i wymiany doświadczeń małych szkół.

2007/2008

W okresie od maja 2007 do stycznia 2008 roku braliśmy udział w projekcie "Szkoła równych szans"

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem głównym projektu jest podwyższenie jakości usług edukacyjnych szkoły, wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły oraz wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.

Dzięki udziałowi w tej edycji Szkoły Równych Szans zwiększamy dostępność do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rozszerzających oraz specjalistycznych służących wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia, zapewniamy doradztwo i opiekę pedagogiczno – psychologiczną dla uczniów wykazujących problemy w nauce, wdrażamy innowacyjne metody edukacyjne.