Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Marcinkowicach                 
 


 Programy profilaktyczne:

Program "Bezpieczna+"

Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

Realizowane w ramach programu działania będą obejmowały następujące obszary:

  • bezpieczne korzystanie z cyberprzestrzeni,
  • kształtowanie otwartości i budowanie pozytywnego klimatu szkoły,
  • poprawę bezpieczeństwa fizycznego w szkołach,
  • tworzenie warunków do prowadzenia przez powiatowe i miejskie jednostki Państwowej Straży Pożarnej praktycznych zajęć dla dzieci z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Program jest adresowany m.in. do uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkół.

„Bezpieczna+” przewiduje działania dotyczące m.in.: podniesienia poziomu kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia, które w niej występują. Dotyczy to np. opracowania i upowszechnienia rekomendacji w zakresie zabezpieczeń szkolnych sieci komputerowych, materiałów informacyjnych i dydaktycznych dotyczących bezpiecznego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Celem programu jest także podniesienie jakości procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych poprzez przegląd stanu bezpieczeństwa szkół, opracowanie i wdrożenie rekomendowanych rozwiązań oraz upowszechnianie wśród wszystkich pracowników szkoły umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz postępowania w sytuacjach kryzysowych;

Działania będą prowadzone we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa."Bieg po zdrowie"   W   roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do kolejnego programu edukacyjno – zdrowotnego: 

PROGRAM ANTYTYTONIOWEJ EDUKACJI ZDROWOTNEJ „ BIEG PO ZDROWIE”.

Inicjatorem i autorem tego programu jest Główny Inspektorat Sanitarny.

Program ten jest źródłem rzetelnej wiedzy na temat problematyki palenia tytoniu, ukazuje korzyści wynikające z niepalenia papierosów, czyni to zjawisko mniej pożądanym i mniej akceptowalnym. Atrakcyjna forma programu sprzyja wzmocnieniu poczucia własnej wartości u uczniów, wdraża w dokonywanie właściwych wyborów oraz wyrażania własnych oczekiwań i zdań na konkretny temat bez obawy odrzucenia przez rówieśników.


====================================
" KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ"

Llista zakupionych pozycjiW roku szkolnym 2015/2016 Szkoła Podstawowa im. Mieszka I w Marcinkowicach bierze udział w rządowym programie "Książki Naszych Marzeń". Nasza szkoła pozyskała dofinansowanie na zakup książek do biblioteki szkolnej w kwocie 1000zł .
Głównym celem programu jest rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów i indywidualnych zainteresowań przez promowanie  czytelnictwa oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania.
Dzięki programowi szkoła będzie miała możliwość wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej w książki cieszące się zainteresowaniem uczniów i jednocześnie użyteczne do do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Obecnie zostały zakupione książki w kwocie: 1250zł.

======================================
AKADEMIA BEZPIECZNEGO

P
UCHATKA"
    „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to największy w Polsce program edukacyjny,w roku szkolnym 2015/2016, który uczy Pierwszoklasistów, jak być bezpiecznym na drodze, w domu, w szkole oraz w czasie odpoczynku. Dodatkowo, kolejny już raz został on rozbudowany o materiały związane z przydatną dla dzieci tematyką efektywnego zapamiętywania, treningu koncentracji, nauki selekcji informacji i rozwijania kreatywności. Program przygotowywany jest przez firmę Maspex – właściciela marki Puchatek wraz z Biurem Prewencji i Biurem Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji i Nauczycielami. Patronat honorowy sprawuje Komendant Główny Policji oraz Wszystkie Kuratoria Oświaty. Mamy nadzieję, że jako Rodzice i Opiekunowie również włączycie się w program, by jak najpełniej przekazać dzieciom wiedzę, która pomoże im bezpiecznie i z radością wejść w nowy, nieznany świat. W ramach „Akademii Bezpiecznego Puchatka” w szkole podstawowej Państwa dziecka będą odbywać się zajęcia, uczące Pierwszoklasistów najważniejszych zasad bezpieczeństwa.

=========================

"Szklanka mleka"Celem programu "Szklanka mleka"
 jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych u dzieci. Za program odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego. Agencję wspiera w tych działaniach inicjatywa "Mleko z klasą", która pod względem zakresu działań wykracza poza ramy programu dopłat unijnych do mleka szkolnego.


=====================

"Owoce w szkole"
Jak co roku bierzemy udział w programie "Owoce w szkole", za pomocą którego promujemy zdrowe nawyki żywieniowe.
        
========================================================= 

 

,,Trzymaj formę’’

ZAŁOŻENIA REALIZACJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO "TRZYMAJ FORMĘ!'

1. Celem Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki.

2. Program może być realizowany w szkołach gimnazjalnych oraz w szkołach podstawowych w klasach V-VI.

3. W ramach programu szkoła może organizować zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów: wykraczające poza podstawę programową i programy nauczania. Zajęcia mają rozwijać zainteresowania uczniów, w szczególności te dotyczące zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej.

4. Projekty realizowane przez zainteresowane szkoły powinny służyć promocji aktywności fizycznej oraz prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania się młodzieży.

============================================================
 „Cukierki”


Program oparty jest na bajce profilaktycznej Agnieszki Grzelak „Cukierki”. Bajka jak i program powstały jako element szerszej współpracy fundacji Homo Homini z Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Cele programu:

·        przybliżenie dzieciom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych;

·        umiejętność zauważania i nazywania uczuć własnych i innych ludzi;

·        rozwijanie samodzielnego i twórczego myślenia;

·        wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie i samooceny;

·        nauka współpracy jako formy zapobiegającej zachowaniom agresywnym;

·        kształtowanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi;

·        nauka postaw asertywnych względem osób nieznajomych;

·        rozwijanie postawy szacunku i zaufania w stosunku do szkolnego personelu pedagogicznego, technicznego jak i innych osób mogących udzielić wsparcia w problemach wydarzających się na terenie szkoły

=========================================================================================================================

 „Zanim spróbujesz”

program profilaktyczno – edukacyjny 

z zakresu profilaktyki  problemowej uzależnień alkoholowych

i narkotykowych.

CELE PROGRAMU:

 ZWIĘKSZENIE WIEDZY UCZNIÓW O MOŻLIWOŚCIACH I POTENCJALE WŁASNYM ORAZ PODEJMOWANIE PRÓB POKONYWANIA WŁASNYCH BARIER, EMOCJI I UCZUĆ POPRZEZ NABYTĄ WIEDZĘ O PRZEMOCY i AGRESJI.       

==============================================================================================================

"NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ"

Program przeznaczony dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Celem programu jest:

  • uporzadkowanie i poszerzenie informacji na temat zdrowia
  • uświadomienie uczniom, ze palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia
  • uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu tytoniowego związanego z biernym paleniem, kształcenie umiejetności radzenia sobie w sytuacji, gdy inni ludzie palą  

============================================================================================================

SKO


Program skierowany do uczniów klas I-VI realizowany we współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Tucznie.

     

Celem działalności SKO jest:

- rozbudzenie wśród uczniów potrzeby oszczędzania oraz właściwego gospodarowania posiadanymi funduszami własnymi;

- kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania;

- wyrabianie nawyku systematyczności i wytrwałości w gromadzeniu wkładów;

- przyzwyczajanie do korzystania z usług bankowych;

=============================================================================================================================

Program "Przyjaciele Gryfusia"

 Jak co roku, w naszej szkole uczniowie klas pierwszych objęci są programem prewencyjnym, prowadzonym przez Policję „Przyjaciele Gryfusia”. Na początku września pierwszaki uczestniczą w spotkaniu z policjantem i dzielnie uczą się bezpiecznego poruszania się po ulicy i przejściach dla pieszych. Każdy uczeń otrzyma Elementarz Zasad Bezpieczeństwa, książeczkę opisującą w sposób łatwy i przyjemny zasady, którymi należy się kierować tak aby nie stało się coś złego i przykrego. Pierwszoklasiści otrzymują również odblaski. Wszystkie podejmowane działania są po to aby uczniowie naszej szkoły byli bardziej bezpieczni.